В обстановка на предконгресна еуфория и отчетни събрания …

В обстановка на предконгресна еуфория и отчетни събрания на ОПО в процес , перспективата за развитие на обществото и очакванията БСП да даде нов импулс и друга обществено-политическа проекция , като Партия на Социалистическия идеал призвана да осъществи Крупни Социални изменения и като носител на историческата критика на капитализма – строй създаващ неравенства , екологични неравновесия и крепящ се на екплоатация , НИЕ членовете и симпатизантите на БСП р-н “ Сердика “ Противопоставяйки се на негативните икономически , политически , социални , културни и екологични последствия от Неолибералната доктрина , УБЕДЕНИ , ЧЕ ЕДНА ДРУГА БЪЛГАРИЯ Е ВЪЗМОЖНА И ЕДИН НОВ СВЯТ НИ ПРЕДСТОИ , ПРЕДЛАГАМЕ СВОЯТА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ : 1. Дълбоко и радикално Демократизиране на институциите и Незабавно изпълнение на Социалните разпоредби в Конституцията на Р. България. 2. Радикална реформа на селскостопанската и регионална политика. 3. Предлагане на Нова икономическа програма изготвена в направления : Заетост , Цени , Технологично развитие , среда на живот. 4. Незабавни Индустриални действия в областта на : Електрониката , Енергетиката , Средствата за производство , Транспорт , Фина химическа и Био индустрия , Хранително – вкусовата промишленост за възвръщане на вътрешния пазар и създаване на работни места. 5. Стартиране на Програма за осъществяване на крупни обществени поръчки в строителството , жилищното настаняване и социалните заведения / детски ясли , училища и училищни столове , други домове за деца и възрастни / . 6.Постигане на 2,5 % от БВП за стимулиране на изследванията , насърчаване на иновациите при малките и средни предприятия. 7.Създаване на 150 000 места в обществените и социални услуги за подобряване условията на труд и капацитет на публичния сектор / Здравеопазване , образование , електронен пренос , П и Т услуги и други / . 8. Ново съдържание на икономическо развитие. Социален растеж ,основан на динамиката на обществения сектор , насърчаване на инвестициите , увеличаване на ниските доходи и подобряване условията на труд. 9. Растеж , по-малко зависим от вноса. Намаляване делът на външната търговия в БВП. 10. Увеличаване на Публичния сектор чрез НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ на крупни индустриални групи включени в специално изготвена програма в сферата на финансирането с публични средства. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ на кредити , застраховки и пенсионни фондове . 11. Преразглждане на работната седмица и удължаване на платения отпуск. Демократизация на труда и социалните грижи – координация , обучение и работа на конверсия. 12. Субсидии за покриване на лихви и данъчни облекчения в сферата на работната сила в индустрията. Контрол на цените необусловени от конкуренция , реформи в разпространението и регламентиране правомощията на потребителя. 13. Повишаване на Социалната справедливост на минималната работна заплата .Семейни обезщетения и такива за безработица. 14. Намаляване ставката на ДДС до нулева за някои основни стоки. 15. Съдаване на Данък върху “ Големите богатства “ с променлива скала. Облагане на капитала с данък на базата на нетната стойност на активите. Намаляване на прекия данък за малките данъкоплатци. 16. Предприемане на цялостна инвестиционна програма за икономия на енергия. Политика и стандарт , които да направляват производството на изделия , машини и материали за намаляване потреблението на енергия. 17. Крупна реформа на селскостопанската политика . Премахване на неравенството в доходите на селскостопанските производители и труженници. Специални мерки за земеделие , лозарство , плодове и зеленчуци . Отваряне на Младежта – в това число достъп до земя , трябва да бъде силно насърчено. Защита на земята от спекулации и експлоатация. Реорганизиране на пазарите. Предлагане на гаранции за достъп до ресурси , рационално управление на запасите ,организация и защита на пазара. 18. Приоритет на развитието на общественния транспорт , проектиране на уличната среда и зелените площи. 19. Икономическа демокрация – Нови права на работниците. Гаранционен фонд отговарящ за изплащането на издръжка за разведени жени и самотни майки. Изплащане на определени помощи при обявяване на бременност и първо дете. Реорганизация и създаване на институт за децата и семейните въпроси. 20 . Реформа в здравния сектор . Обобществяване на НЗОК. Нова лекарствена политика и контрол върху цените. 21. Нова социална и жилищна политика : Право на жилище за всеки ,възраждане , подпомагане и стимулиране на Движението “ Дом за всеки “ и насърчаване на младежкото жилищно строителство. 22 .Реформа във висшето образование и увеличаване на държавния дял в него. Спортна политика и прегаранции от парична зависимост. Превръщане на физическото възпитание и спорт в основно измерение на образованието в народната просвета. 23. Създаване на кооперирана общност за подпомагане и развитие чрез кооперации , ВС Каси , и други форми на стимулиране. …. Из “ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД , ПРОГРАМА “ АЛТЕРНАТИВА 2 – ЕДИН НОВ СВЯТ НИ ПРЕДСТОИ ! “ П.П. Предложенията са отворени за дискусия , допълнения и доразвиване. Колеги , очакваме Ви !“