ЗАЯВЛЕНИЕ

На вниманието на:
Председателя на БСП – Район Сердика,
Районния съвет на БСП – Район Сердика

З А Я В Л Е Н И Е
Относно: Получаване на копие от документацията за проведено заседание на Конференцията на БСП – Район Сердика

Уважаеми Другари и Другарки,
В ОПО 022, на което съм председател постъпи информация за проведена през месец Юни тази година Конференция, на която избраният от нас делегат по едни или други причинии не е участвал. До момента под никаква форма такава информация не е постъпвала по официален път към мен, а и към други председатели на ОПО-та.
Основавайки се на принципите заложени в чл. 5 ал. 4 и ал. 6 т.3 от Увстава на Партията, както и позовавайки се на чл. 10 ал. 5,
цел да изясним ситуацията и да възстановим възможно най-скоро нормалното функциониране на партийните структури,
бихме искали да получим копие от следните документи съпътстващи или произлизащи от провеждането на такъв районен партиен форум:
С решение на кой орган и с какъв кворум е взето решението за свикване?
Уведомени ли са в уставен срок всички делегати и как?
Списъчен състав на делегатите в съответствие с протоколите от събранията на ОПО;
Присъствен протокол на делегатите;
Протокол от работата на мандатната комисия;
Протокол от работата на комисията по избора;
Протокол от работата на Конференцията и взетите от нея решения;
Стенограма;
Пълен списъчен състав на новоизбраните ръководни органи на БСП – Район Сердика и издигнатите от районната организация кандидатури за членове на градски и общопартийни ръководни органи.
Поемам ангажимента да запозная със съдържанието на посочените документи членовете на 022 ОПО, както и подписалите се в това заявление председатели на други основни партийни организации, които също не разполагат с ясна и точна информация относно направените промени в организационния състав.
С уважение:
Деян Тодорински

Подписали Заявлението:
Веска Иванова
Иван Стамболиев
Павел Гергов
Велко Палушев
Соян Шатов
Стойчо Стойков
Димитър Смилевски
Мариана Божкова
Емил Илиев

29/08/2020г.
Гр. София