Дискусия относно състоянието и същността на Партията.

За изчерпаният модел продължаващ да се обостря : Доколкото в последните дни се шири една дискусия относно състоянието и същността на Партията и функционирането ни , като МОДЕРНА ЛЯВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ , ще се опитам да маркирам основните различия и неразбирането им , довело до едно такова състояние на неяснота у някои критикари.
Изразявам собствено мнение и не претендирам за всеобхватност или ръководство на ПУГ.

Историята на Световното Ляво движение показва , че политическата му идеология се поддава слабо на точните дефиниции.
За да се анализира Социалистическото ляво , може би ще имаме причина да въведем едно тройно разграничение между Марксизма , Демократичния Социализъм и Социал-Демокрацията.
Марксизмът предполага приемането на историческия материализъм и ограничения характер на възможностите за политическа смяна в рамките на капитализма.
Демократичните Социалисти разделят с марксистите убеждението , че средствата за производство имат централно място в икономическия живот , но смятат , че могат да постигнат тези промени с демократични средства.
Социал-Демократите разделят концепцията за демокрация на демократичните социалисти , но отхвърлят идеята за първенството по отношение на собственността , която марксистите , както и демократичните социалисти считат за основна , и определят социализма с термини на преразпределението и по-голямо равенство в една смесена икономика.

Времената в които Бернщайн защитава идеите си , че икономическата еволюция не си дава сметка за за еволюцията на обществените структури и критикува Маркс с неговото виждане за поляризация на класите в процеса на развитие и разрастване на капитализма , не само не са отминали , но днес сякаш се възвръщат.
Научно-теоритичните постановки придали огромната колоритност на лявата идейна съкровищност, днес имат необходимост от нов прочит.
“ Фабианските опити “ на Греъм Уълъс , “ Социалната еволюция и политическа теория “ на Хобхоуз – теоретици на “ Новия либерализъм “ довели и дали мощен тласък в теорията на левите идеи , формулират една по-друга концепция на социализма.
“ Общата теория на заетостта , лихвата и парите “ на Кейнс , “ Политиката на Демократичния Социализъм “ на Дърбън , “ Управителната революция “ на Джеймс Бъран , творенията на Дъглас Джей придават една значително по-дясна визия за развитието на Социалистическата идея.
След Втората Световна война Германските Социал-Демократи доразвиват посоката на мислене към дясната част от лявото пространство , понякога , а особено в последните години преминавайки отвъд “ центъра “ – Бад-Годесбергската програма дава насока за развитие като народна партия , отричаща идеологията на класово разделение.
Публикуването на “ Бъдещето на социализма “ от Кросланд и “ Социализмът и новото общество “ на Дъглас Джей допринасят за тази идейна насоченост.Днес виждаме , че отклоняването на Лявата идея в една дясна и не - дотам социална посока , заиграването с политическите и икономически елементи на неолиберализма , изместването на тежестта в системния анализ на обществените процеси , отричането от изконните и основни идеи са далеч от представата за едно справедливо общество на свободата , справедливостта , равенството и разпределение на властта. Това дългогодишно " залитане " отслаби жизнените функции на социалната държава - не само у нас , доведе до неразрешими финансови кризи , обедняване ,липса на иконочически растеж , хедонизъм на политическата класа , разкъсване на връзките и премахване на системата на Социална и Национална сигурност. Поредните загуби на левите партии - членове на ПЕС и СИ , с малки изключения налагат вече , не само нов прочит на досегашното теоретично богатство . Те Изискват Преформулиране на Програмната ориентация на Социалистическата Партия и организационно съществуване. Програмна ориентация с ясна и дългосрочна цел и съответните механизми за нейното постигане. Това състояние и резултати , обществения резонанс Изисква и налага " Ново и по друг начин ". Такова преформулиране и създаване на " ново и по друг начин " преминава задължително към връщане , издигане и концентрация на Програмните документи приети на XVIII-я , Стокхолмски Конгрес на СИ / непроменени и неизменени днес ! / които приеха :

 • чл. 10. За Обществена справедливост , човешко достойнство и демокрация.
 • чл. 12. Демократичният социализъм е международно движение за свобода ,обществена справедливост и солидарност.
 • чл. 21. …За демократичните социалисти , демокрацията е плуралистична и този плурализъм е най-добрата гаранция за неговата жизненост и съзидателност
 • чл.23. …Демократичните социалисти защитават своите ценности родени в работническото движение , народно-освободителни движения, културни традиции…
  Тук не е необходимо , да се посочва глава III , чл.чл. 28 – 34 , които третират постановките за мира и войната. Въпреки , че се съмнявам дълбоко , дали някои представители на ръководството са наясно за какво става въпрос. Като социалисти. Стъпвайки на такава здрава основа , трябва да предложим не реформизъм на собствените си идеи , а промяна в служба на досегашния революционен опит.
  Нека знаем , а на други – да припомним , че Социалистическата партия е била и трябва да остане Партия на Обществената трансформация!
  Днес амбивалентността няма място.
  Вътрешнопартийната полемика , съвременните идеологически прения се въртят около няколко основополагащи за нашето развитие въпроси, неделими от собственото ни управленско бъдеще.
  Като Партия на Обществената трансформация , трябва да знаем :
 • Кой управлява ?
 • В какви ограничения / лимити / и в коя област ?
 • В името на Кои , на Какво и Как ? Как се разрешава основния проблем между индивида и общността ? Или по-общо : Между свободата / основните права / и равенството / обществената справедливост /
 • С директни или недиректни средства ? / Директно чрез Народно управление или през Представителни институции ? С какво въздействие върху теориите на отношението между Елита и Масите ? /
 • При какви условия и ограничения ? / Социално-икономически и културни условия , противоречия в структурата на обществените класи…/
 • Кой притежава властта ? Отговорите са прекалено сложни и не приемат ограничено времево обсъждане , но правилното им структуриране би довело до решаване на основните идейни и идеологически формулировки за развитието на обществото , каквото предлагаме или бихме предложили.
  Същината предполага завършен програмен вид на функциониране в следните направления :
  • Собственост и работа , трансформация на отношенията при разрастване и разширяване на определенията работещи и трудещи се
  • Равенство и справедливост
  • Социализация на публичната собственост в рамките на смесената икономика
  • Кооперирано народно стопанство. Кооперативно развитие на производителите
  • Контрол в/у производителните сили , производствените отношения и преразпределението
  • Рационализация и ефикасност
  • “ Отвъд “ работническата класа
  • “ Отвъд “ постиндустриалното общество
  • План , свобода и пазар
  • Социална и национална сигурност
  • Образование и Култура Това са накратко някои тезисни предложения за развитиета на Партията .
   Да бъдеш Социалист , не е да се задоволяваш със светът какъвто е , това е желание да промениш обществото – пълна еманация на човека.
   Ние носим историческата критика на капитализма създател на неравенства , фактор на кризи и деградация на екологично равновесие.
   Целта на Крупната Обществена трансформация е неговата смяна.

Спас Колев-Председател на РС на БСП-Сердика