Из Протокол от Заседание на ИБ на РС на БСП – Сердика.

Заседанието е редовно за месеца и по предложената от д-р Веска Иванова

Тема:

Състояние на здравната система и обществено-политическата ситуация след решението на правителството на Република България за извънредни мерки от 08.03.2020г. и решението на ИБ на БСП от 09.03.2020г., както и очакваните в близките дни превантивни мерки.
След обширно продължилото обсъждане , ИБ на РС

РЕШИ :

1. Преустановява временно срещите, контактите, работата с членове и граждани в клубовете на РС на БСП. Оперативната дейност да бъде извършвана по електронен чрез пощите на РС на БСП, мобилните телефони и останалите признатите официално средства за общуване.

2. Създава Оперативен щаб за Социална дейност, сигурност и обезпечаване с членове:

ИБ на РС,

Павел Гергов , Деян Тодорински , Иван Стамболиев, Неделчо Шишков, Александър Александров,Стефан Сефанов , Красимир Премянов.

3. Разноските по обезпечаване на придвижване / включително до клиники на нуждаещите се /, снабдяването с продукти от първа необходимост се поемат от Фонд обезпечен от ИБ.

4. Да запознае РС на БСП – Сердика с решението за ОДОБРЕНИЕ, включително и на “ подпис “ при невъзможност и забрана за общуване директно.

ИБ на РС ВЪЗЛАГА :

В срок до 17.03.2020г., Председателите на ОПО при БСП р-н Сердика да бъдат запознати с решението,да предадат или изготвят списъци от нуждаещите се в организациите.

Отг:

Велко Палушев – Зам. председател на ИБ.

Петко Димитров – Зам. председател на ИБ.

София , 12.03.2020г.