На 30.05.2017г. се проведе редовно заседание на ИБ на РС на БСП “ Сердика „

На заседанието присъстваха членовете на ИБ, Нели Трайкова – представител на РКК и координаторите на Съвета на Председателите на ОПО Георги Кръстев , Павел Гергов и Венелин Михайлов.

ИБ обсъди хода по изпълнение  на решенията на РС и ИБ от 12.04., 18.04. и 26.04. 2017г.  по набелязаните мерки относно подобряване работата на ОПО и организационно-политическото укрепване на организацията, работата на клубовете по интереси , материално-техническата база, предстоящите мероприятия ,   и предлага на РС  краен срок за провеждане на структурните преобразувания – 30.06.2017г.