На 18.04. 2017 г. ИБ на РС на БСП – Сердика проведе своето първо заседание

На 18.04. 2017 г. ИБ на РС на БСП – Сердика проведе своето първо заседание
Присъстваха всички 7 члена на ИБ.
Заседанието прие следния дневен ред:
1. Структуриране на ИБ и дейността му.
2. Приемане на организационни мерки за работата на РС.
По т. 1. ИБ Реши и възлага ресорни отговорности , както следва :
– Зам.председател по партийните политики – др. Петко Димитров
– Зам.председател по местна политика , връзка със синдикатите , ветераните и ОПО – др. Велко Палушев
– Замлпредседател по научната сфера и социалната дейност – др. Мариана Божкова
По т. 2 с оглед оптимизацията на работата на РС и след направените предложения от проф. д-р Паскал Желязков , Петко Димитров , Марияна Божкова и Цанка Чакърова ИБ Реши да създаде и предлага на РС да утвърди конструирането на :
– Във връзка с чл.33л,т.7 Създава Съвет на Председателите на ОПО
– Създава Комисия по кадрите
– Създава Комисия по научната дейност
– Създава Комисия по медия и интернет изявите
По отношение на кадровото формиране:
– ИБ да изработи кадрово досие на всеки член на районната организация и симпатизантите.
Да се издирят бившите членове на БСП и се разговаря с тях.
Да се наблегне на работата с работниците и трудовите хора, младежите – учащи и безработни, както и младите специалисти.
…..
ИБ на БСП “ Сердика “ ще заседава всеки втори вторник на месеца.
Решенията на ИБ бяха гласувани и приети единодушно.