Стани симпатизант

Чл.28. Съратници и симпатизанти.

1. Съратниците и симпатизантите имат право да участват във формирането на политически позиции, както и да подкрепят и защитават партийната политика и участват активно в обществени, партийни и други прояви, организирани от БСП или свързани с партията.

3. Статут на симпатизант придобиват всички, които са доказали своята лоялност и активност в публични прояви, при свободно и отговорно изразяване на оценки и мнения, с които отстояват и защитават позициите на партията и на провежданата от нея политика.

3.1. Придобилите статут на симпатизант имат право на съвещателен глас при изработване и обсъждане на партийната политика.

3.2. Симпатизантите могат да бъдат консултирани при провеждане на преки вътрешнопартийни избори и референдуми, но нямат право на участие в гласуването.

http://bsp.bg/become/sympathizer.html